Tarieven

De kosten voor een consult van 60 minuten (1 uur) bedraagt € 90,00*

*: Afwijkende behandeltijden zijn in overleg mogelijk en worden verrekend o.b.v. het uurtarief á € 90,00

Vergoeding ziektekosten verzekering

De (therapeutische) holistische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekosten verzekering afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
U kunt de vergoedingen vinden bij uw eigen verzekering onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’ of via Links op deze site.

Indien u telefonisch bij uw verzekeraar wilt checken of het consult vergoed wordt, vermeld dan bij de verzekeraar dat u een behandeling Lichaamsgerichte psychotherapie wilt ondergaan bij een ‘complementair therapeut’ die is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

Ik ben aangesloten bij VBAG. De prestatiecode waaronder mijn behandelingen vallen is prestatiecode 24513 – Lichaamsgerichte psychotherapie.

De vergoedingen van het consult staan los van het eigen risico. Het wordt dus niet verrekend met een eventueel nog openstaand eigen risico. Dit komt omdat de vergoedingen voor de therapeutische behandelingen komen vanuit het aanvullende verzekeringspakket.

Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ
RBCZ

Handig om te weten:

 • Kun je toch niet naar de afspraak komen, zeg deze dan tenminste 48 uur van te voren af (bij voorkeur via de what’s app of telefonisch en niet per mail). Zo voorkom je dat kosten alsnog in rekening worden gebracht
 • Er is geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar voor de therapeutische massage behandeling. 
 • Betaling kan contant maar bij voorkeur via de PIN

 

 

 

Privacystatement A.V.G. conform 25 mei 2018

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming).
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Indien u de factuur per mail wenst te ontvangen zal ik hiervoor uw mail adres gebruiken.
 • Uw telefoonnummer zal ik indien nodig gebruiken om telefonisch met u af te stemmen dan wel om what’s app berichten te kunnen sturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorg nota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling (natuurgeneeskundig consult)
 • de kosten van het consult

Meer informatie vindt u op de officiële website van Autorisatie Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden massage- en natuurgeneeskundige praktijk Divian

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Dianne Leenders, praktijk voor Massage- en Natuurgeneeskunde (hierna: Dianne Leenders), gevestigd te Huizen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50947265. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Dianne Leenders behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Dianne Leenders zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Dianne Leenders en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dianne Leenders , voor de uitvoering waarvan door Dianne Leenders derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.   Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Dianne Leenders en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Dianne Leenders zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Dianne Leenders rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Dianne Leenders worden medegedeeld.
 4. Dianne Leenders heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Dianne Leenders of door Dianne Leenders ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Dianne Leenders zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of contant op een door Dianne Leenders aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Dianne Leenders is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Dianne Leenders echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.   Aansprakelijkheid

 1. Dianne Leenders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dianne Leenders is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Dianne Leenders is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Dianne Leenders aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dianne Leenders beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Dianne Leenders is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Dianne Leenders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Dianne Leenders zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dianne Leenders.

Artikel 5.   Privacy

Dianne Leenders zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Dianne Leenders daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 3. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 4. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dianne Leenders, zal Dianne Leenders in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dianne Leenders extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dianne Leenders anders aangeeft.

Artikel 7.   Vrijwaring 

De cliënt vrijwaart Dianne Leenders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dianne Leenders toerekenbaar is. Indien Dianne Leenders uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Dianne Leenders zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dianne Leenders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dianne Leenders en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.   Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dianne Leenders partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.   Klachten

Natuurgeneeskundig- en massagetherapeut Dianne Leenders is aangesloten bij de VBAG en de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). 

Bij een klacht over een behandeling wordt eerste getracht dit met u te bespreken. 

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. 

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

Plaats    : Huizen
Datum   : 15 juni 2018

Ingeschreven bij de KvK te Almere, onder nummer 5094 7265

Massage- en natuurgeneeskundige praktijk Divian
Huizermaatweg 25
1273 NA  Huizen
035-8872626
06-51187721
www.divian.nl
dianne.leenders@divian.nl